Na podlagi Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 64/11, UPB – Zdru-1) ter 20. člena Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/05, UPB – ZGas), je občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Selca, skladno s 44. členom Statuta Prostovoljnega gasilskega društva Selca z dne 15. februarja 2009, na svojem zasedanju dne, 24 februarja 2013, sprejel

 

S T A T U T

 

PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA SELCA

1. STATUSNE DOLOČBE

 

1. člen

(uvodna določba)

(1) Prostovoljno gasilsko društvo Selca (v nadaljevanju PGD) je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko združenje občanov, ki deluje na podlagi zakona, ki ureja društva (v nadaljevanju ZDru-1) in zakona, ki ureja gasilstvo (v nadaljevanju ZGas).

(2) PGD opravlja gasilsko dejavnost, ki je humanitarna dejavnost in presega interese članov. Gasilsko dejavnost izvaja v javnem interesu.

(3) Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in gašenja ter pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ima PGD ustanovljeno operativno enoto v skladu s Pravili gasilske službe. Zaradi velike oddaljenosti nekaterih krajev od sedeža PGD, lahko PGD v teh krajih ustanovi gasilsko trojko.

(4) PGD je bilo ustanovljeno 15. avgusta 1897 in je vpisano v register društev pri Upravni enoti Škofja Loka.

 

2. člen

(pravni položaj, ime in sedež)

(1) PGD je pravna oseba zasebnega prava.

(2) Ime društva je: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SELCA.

(3) Sedež PGD je v Selcih.

 

3. člen

(odgovornost)

(1) PGD odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

(2) Za zakonito poslovanje PGD odgovarja predsednik PGD.

 

4. člen

(simboli in oznake)

(1) PGD uporablja gasilske simbole in oznake v skladu s Statutom Gasilske zveze Slovenije s Pravili gasilske službe, Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev in drugimi splošnimi akti Gasilske zveze Slovenije (v nadaljevanju GZS).

(2) Prapor PGD je opredeljen v Prilogi št. 1 tega Statuta.

(3) PGD pri poslovanju uporablja žig, ki je okrogle oblike s premerom 30 mm. V sredini žiga je gasilski znak, nad njim je v koncentričnem krogu napis »PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO«, pod znakom pa napis »SELCA«.

 

5. člen

 

(povezovanje)

(1) PGD je član Gasilske zveze Škofja Loka (v nadaljevanju GZ) in GZS. Svoje članske pravice v GZS izvaja preko GZ. Svoje interese v Gasilski zvezi Gorenjske (pokrajinski zvezi) usklajuje preko GZ.

(2) Za strokovno pomoč pri vodenju gasilskih enot in za opravljanje strokovno tehničnih nalog gasilstva na območju občine se PGD povezuje v Gasilsko poveljstvo občine Železniki.

 

2. NAMEN IN CILJI DELOVANJA PGD

 

6. člen

(namen in območje delovanja)

Namen delovanja PGD je prostovoljno združevanje občanov, da postanejo prostovoljni gasilci, ki sestavljajo gasilsko enoto. V skladu s svojimi pristojnostmi opravlja PGD preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanje na območju:

 • KS Selca, ki obsega naslednje vasi: Selca, Golica, Kališe, Lajše, Topolje in Zabrekve;
 • KS Dolenja vas, ki obsega vas: Dolenja vas.

 

7. člen

(cilji delovanja)

Cilji delovanja PGD so:

 1. izvajanje preventivnih nalog varstva pred požarom ter drugih preventivnih nalog na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 2. izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah;
 3. vzgoja in usposabljanje članov PGD ter mladine za izvajanje gasilske dejavnosti;
 4. opravljanje nalog gasilstva kot dejavnosti, ki je v javnem interesu in humanitarne narave.

 

 

3. DEJAVNOST IN NALOGE PGD

 

8. člen

(vrste dejavnosti)

PGD opravlja nepridobitno, pridobitno in dopolnilno dejavnost.

 

9. člen

(nepridobitna dejavnost)

PGD v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje naloge in obveznosti:

 1. opravlja javno gasilsko službo na področju varstva pred požarom ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 2. organizira in izvaja usposabljanje članov ter drugih zainteresiranih za področje varstva pred požarom ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 3. izvaja preventivne naloge varstva pred požarom ter druge preventivne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 4. nudi pomoč občanom in gospodarskim subjektom na svojem požarnem območju na področju varstva pred požarom ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 5. organizira gasilsko enoto za izvajanje gasilskih in drugih reševalnih nalog na svojem požarnem območju;
 6. gasi požare, varuje in rešuje ljudi, živali ter premoženje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah;
 7. opravlja prevoze vode ob naravnih in drugih nesrečah;
 8. v uporabnem stanju vzdržuje gasilske prostore, vozila, naprave, orodja in opremo ter skrbi za njihovo varno in primerno hrambo;
 9. skrbi za strokovno izpopolnjevanje svojih članov za opravljanje njihovih nalog in funkcij ter za zagotavljanje materialnih sredstev;
 10. izvaja gasilske vaje in vožnje za preverjanje brezhibnosti gasilskih vozil;
 11. skrbi za vzgojo in usposabljanje gasilske mladine;
 12. organizira gasilska tekmovanja;
 13. vodi predpisane gasilske in društvene evidence;
 14. sodeluje z drugimi prostovoljnimi gasilskimi društvi iz GZ ter drugimi društvi in gasilskimi organizacijam;
 15. podeljuje društvena priznanja ter predlaga zaslužne člane za priznanja in odlikovanja;
 16. opravlja druge naloge, ki so povezane z gasilstvom.

 

10. člen

(pridobitna dejavnost)

(1) PGD v okviru pridobitne dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:

 • E 36.000 –  Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,

od tega: prevoz vode z gasilskimi cisternami, čiščenje zbiralnikov vode in zajetij;

 • H 49.320 – Obratovanje taksijev,

od tega: oddajanje gasilskega vozila z voznikom v najem;

 • H 49.410 – Cestni tovorni promet,

od tega: prevoz prikolic;

 • I 56.210 –    Priložnostna priprava in dostava jedi,

od tega: strežba hrane na gasilskih prireditvah;

 • I 56.300 –    Strežba pijač,

od tega: točenje pijač na gasilskih prireditvah;

 • L 68.200 –   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
 • M 71.200 –  Tehnično preizkušanje in analiziranje,

od tega: preizkušanje hidrantnih omrežij;

 • N 77.290 –  Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,

od tega: dajanje gasilskih miz in klopi ter gasilske opreme v najem;

 • N 81.290 –  Čiščenje cest in drugo čiščenje,

od tega: odstranjevanje ovir na cesti, ki ovirajo ali onemogočajo pretočnost prometa, čiščenje in pometanje ulic, cest, pločnikov in parkirišč ter čiščenje prepustov;

 • O 84.250 –  Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah,

od tega: zagotavljanje požarnega varovanja v skladu s predpisi;

 • R 93.190 –  Druge športne dejavnosti,

od tega: organiziranje in izvajanje gasilskih in športnih tekmovanj;

 • R 93.299 –  Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,

od tega: organiziranje gasilskih prireditev.

(2) Pridobitne dejavnosti opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje zakon in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev delovanja PGD oziroma nepridobitne dejavnosti.

(3) Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji PGD, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev delovanja PGD, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov PGD.

 

11. člen

(dopolnilna dejavnost)

Kot dopolnilna dejavnost PGD se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost sredstev PGD.

 

 

4. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA

 

12. člen

(članstvo in način vstopa)

(1) Član PGD lahko postane vsak, ki želi opravljati naloge gasilstva. Članstvo v PGD je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, s katero se zaveže, da bo deloval v skladu s tem Statutom in s kodeksom prostovoljnega gasilca ter da bo plačeval članarino.

(2) PGD lahko pod enakimi pogoji v svoje članstvo sprejme tudi tujega državljana.

(3) Članstvo PGD sestavljajo gasilci, častni člani in častni funkcionarji. Gasilec je član PGD od 6. leta starosti dalje, ki aktivno deluje pri izvajanju nalog PGD. Častnega člana imenuje občni zbor na lastno pobudo ali na predlog upravnega odbora zaradi posebnih zaslug za PGD, gasilstvo ter zaščito in reševanje. Častnega funkcionarja imenuje občni zbor na predlog upravnega odbora oziroma poveljstva. Za častnega funkcionarja sta lahko imenovana predsednik ali poveljnik PGD, ki sta najmanj dva mandata uspešno opravljala svojo nalogo in znatno pripomogla k razvoju PGD.

 

13. člen

(odločanje o sprejemu v članstvo)

(1) O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor.

(2) Članstvo se odkloni osebam, ki so bile pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.

(3) O odklonitvi članstva je potrebno kandidata pisno obvestiti v roku 15 dni od obravnave njegove pristopne izjave z navedbo bistvenih razlogov za odklonitev. Zoper zavrnitev se lahko kandidat v 30-ih dneh od prejema obvestila pritoži občnemu zboru. Enako pritožbo lahko kandidat vloži, če ne dobi obvestila v treh (3) mesecih od obravnave njegove pristopne izjave na upravnem odboru.

(4) Upravni odbor je dolžan vsako leto na zasedanju občnega zbora na svečan način razglasiti imena novih članov.

 

14. člen

(vstop mladoletne osebe)

(1) Člani PGD so lahko tudi osebe mlajše od 18 let. Če se v PGD včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti pristopno izjavo podpiše njen zakoniti zastopniki. Za osebo od 7. do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v PGD podati pisno soglasje.

(2) Mladoletni član sme izvajati tiste naloge gasilstva, ki so predvidene za posamezne kategorije mladoletnih članov in le v spremstvu mentorja.

Mladoletni član je oproščen plačevanja članarine.

(3) Mladoletni član do dopolnjenega 15. leta nima pravice glasovati, voliti in biti izvoljen, od 15. do 18. leta ima pravico glasovati in voliti, nima pa pravice biti izvoljen v organe PGD.

 

15. člen

(prenehanje članstva)

(1) Članstvo v PGD preneha:

 1. z izstopom;
 2. s črtanjem;
 3. z izključitvijo;
 4. s smrtjo;
 5. s prenehanjem PGD.

(2) Član izstopi iz PGD, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Član je ob izstopu dolžan poravnati vse obveznosti do PGD.

(3) Člana se črta iz članstva PGD, če kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. Črtanje opravi upravni odbor.

(4) O izključitvi člana iz PGD odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti izdan skladno s pravilnikom, ki ureja disciplinsko odgovornost v PGD.

 

16. člen

(pravna sredstva)

(1) Zoper sklep Disciplinske komisije oziroma odločitev drugega organa PGD ima član v roku 30 dni pravico do pritožbe Upravnemu odboru, ki mora pritožbo obravnavati in o njej odločiti v roku 30 dni od prejema. Če Upravni odbor ne odloči v tem roku, se šteje, da je pritožba zavrnjena.

(2) Član ima pravico, da odločitev Upravnega odbora v roku enega (1) leta od sprejema dokončne odločitve izpodbija pred sodiščem, če je izpodbijana odločitev sprejeta v nasprotju z zakonom, tem Statutom ali drugimi splošnimi akti PGD. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo PGD zavrnjena.

(3) Izpodbijanje odločitve organov PGD pred sodiščem ni dopustno, če ni bila vložena pritožba upravnemu odboru.

 

 

5. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV PGD

 

17. člen

(pravice članov)

Pravice članov PGD so, da:

 1. sodelujejo pri delu in odločanju v organih PGD;
 2. uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti PGD;
 3. opravijo predpisan izpit za gasilca;
 4. uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja PGD pri svojem delu;
 5. se udeležujejo srečanj, prireditev in tekmovanj, ki jih organizira PGD;
 6. sodelujejo pri izdelavi programa dela PGD in so seznanjeni s poslovanjem PGD ter njegovim finančno materialnim poslovanjem;
 7. po 15. letu starosti volijo in so po 18. letu starosti lahko izvoljeni v organe PGD;
 8. nosijo gasilsko uniformo, gasilska priznanja in odlikovanja.

 

18. člen

(dolžnosti članov)

Dolžnosti članov PGD so, da:

 1. aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog PGD;
 2. spoštujejo ta Statut, kodeks prostovoljnega gasilca ter druge akte in sklepe organov PGD;
 3. opravijo predpisan preizkuse znanja, psihofizičnih in zdravstvenih sposobnosti za opravljanje gasilske službe v operativni gasilski enoti;
 4. mlajšim članom PGD prenašajo znanje in izkušnje;
 5. redno plačujejo članarino in druge prispevke;
 6. varujejo ugled PGD.

 

 

6. NAČIN UPRAVLJANJA PGD

 

19. člen

(organi)

(1) Organi PGD so:

 1. občni zbor;
 2. upravni odbor;
 3. poveljstvo;
 4. nadzorni odbor;
 5. disciplinska komisija.

(2) Mandat organov, razen občnega zbora, je pet (5) let in je vezan na kongresno obdobje GZS.

(3) Člani organov imajo po preteku mandata možnost ponovne izvolitve.

 

6.1. Občni zbor

 

20. člen

(splošno)

(1) Občni zbor je najvišji organ. Sestavljajo ga vsi redni člani PGD.

(2) Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno, najkasneje v 90-ih dneh po izteku koledarskega leta. Izredni občni zbor se skliče po sklepu upravnega odbora, na podlagi zahteve nadzornega odbora ali zahteve 20 % članov PGD, ki imajo glasovalno pravico. Upravni odbor mora izredni občni zbor sklicati v roku 30 dni od prejema zahteve za njegov sklic. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

(3) Pred zasedanjem občnega zbora predsednik PGD in predsednik Mladinske komisije praviloma skličeta zbor mladih članov PGD, starih od 6 do 15 let. Na zboru mladih se predstavi letno poročilo o delu PGD, predvsem v delu, ki se nanaša na delo mladih članov in se obravnava program dela mladih v PGD.

 

21. člen

(sklic občnega zbora in način odločanja)

(1) Občni zbor se skliče s pisnim vabilom, ki vsebuje dnevni red zasedanja. Člani morajo biti o sklicu občnega zbora seznanjeni najmanj 8 dni pred sklicem.

(2) Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj 15 članov, ki imajo glasovalno pravico.

(3) V vabilu o sklicu občnega zbora mora biti opozorilo na ureditev iz prejšnjega odstavka.

(4) Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Glasovanje na občnem zboru je javno, lahko pa se člani na zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Ali bo glasovanje tajno ali javno, odloči občni zbor z javnim glasovanjem.

(5) Redni ali izredni občni zbor lahko pred potekom mandata razreši posamezni organ PGD.

 

22. člen

(vodenje in način dela)

(1) Na predlog predsednika PGD se za vodenje občnega zbora izvoli delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana, zapisnikar, dva overitelja zapisnika in verifikacijska komisija. Do izvolitve delovnega predsedstva zasedanje občnega zbora vodi predsednik PGD.

(2) O zasedanju občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in overitelja zapisnika.

(3) Verifikacijska komisija ugotovi in poroča občnemu zboru o številu prisotnih članov oziroma o sklepčnosti občnega zbora.

(4) Za potek občnega zbora lahko občni zbor sprejme poslovnik.

 

23. člen

(kandidacijski postopek in izvedba volitev)

(1) Kandidacijska komisija, ki jo najmanj tri (3) mesece pred potekom mandata organov PGD imenuje upravni odbor, do zasedanja volilnega občnega zbora pripravi listo kandidatov za organe PGD in jo predloži občnemu zboru v izvolitev. Občni zbor lahko v razpravi listo kandidatov dopolni s kandidati, ki jih kandidacijska komisija ni predlagala. Po končani razpravi občni zbor z javnim glasovanjem sprejme listo kandidatov.

(2) Volitve v organe PGD se praviloma izvedejo z javnim glasovanjem. Volilna komisija, ki jo imenuje občni zbor, pripravi in vodi volitve ter objavi rezultate. Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki ne smejo biti kandidati za organe PGD, ki se volijo.

 

24. člen

(naloge in pristojnosti)

Naloge in pristojnosti občnega zbora:

 1. sklepa o dnevnem redu;
 2. sprejema listo kandidatov;
 3. sprejema, spreminja in dopolnjuje Statut ter druge splošne akte;
 4. voli in razrešuje predsednika PGD, poveljnika PGD, namestnika poveljnika ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora, poveljstva in disciplinske komisije PGD;
 5. voli predstavnike PGD za skupščino GZ;
 6. sprejema poročila o delu PGD, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora;
 7. sprejema letno poročilo za obdobje koledarskega leta, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju PGD;
 8. sprejema program dela in finančni načrt;
 9. odloča o povezovanju v GZ;
 10. odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;
 11. odloča o statusnih spremembah in prenehanju PGD;
 12. odloča o višini članarine;
 13. podeljuje priznanja in odlikovanja PGD;
 14. podeljuje naziv častnega člana in častnega funkcionarja;
 15. odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani PGD.

 

6.2. Upravni odbor

 

25. člen

(splošno)

(1) Upravni odbor je operativno-izvršilni organ, ki opravlja organizacijska, tehnična in administrativna dela ter vodi PGD med dvema zasedanjema občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. Delo Upravnega odbora vodi predsednik PGD.

(2) Seje upravnega odbora sklicuje predsednik PGD po potrebi, na pobudo članov upravnega ali nadzornega odbora, najmanj pa vsako četrtletje. Prvo sejo skliče v 30-ih dneh po izvolitvi.

(3) Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov odbora, odloča pa z večino glasov prisotnih članov. Glasovanje je praviloma javno, razen če Upravni odbor pred posameznim glasovanjem ne sklene drugače.

(4) Za svoje delo je Upravni odbor odgovoren občnemu zboru.

 

26. člen

(sestava in način izvolitve)

(1) Upravni odbor ima 11 članov. Sestavljajo ga predsednik PGD, poveljnik PGD, namestnik poveljnika PGD in 8 članov, izmed katerih se na prvi seji izvolijo podpredsednik, tajnik in blagajnik PGD.

(2) Predlog kandidatov za člane upravnega odbora pripravi kandidacijska komisija in ga predloži občnemu zboru v izvolitev. Kandidati za člane upravnega odbora morajo biti predlagani tako, da so v upravnem odboru zastopani vsi cilji in dejavnosti PGD (mladina, članice, veterani).

 

27. člen

(naloge in pristojnosti)

Naloge in pristojnosti upravnega odbora so:

 1. skliče občni zbor in izvaja njegove sklepe;
 2. pripravlja predloge sprememb in dopolnitev Statuta PGD;
 3. pripravlja predloge programa dela, finančnega načrta ter druga gradiva za občni zbor;
 4. imenuje kandidacijsko komisijo in predsednika komisije ter sprejme Pravilnik o kandidacijskem postopku;
 5. izmed članov UO izvoli podpredsednika, tajnika in blagajnika PGD;
 6. predlaga kandidate za organe GZ;
 7. upravlja premoženje PGD in razpolaga s posameznimi deli premoženja v skladu s tem Statutom in drugimi predpisi;
 8. pripravi letno poročilo o poslovanju PGD;
 9. skrbi za izpolnjevanje programa dela PGD;
 10. skrbi za finančno in materialno poslovanje PGD;
 11. sprejema potrebne pravilnike v PGD;
 12. sprejme poslovnik za delovanje organov PGD;
 13. odloča o pritožbah zoper odločitve organov PGD;
 14. odloča o sprejemu novih članov in prenehanju članstva;
 15. sklepa o priznanjih in odlikovanjih PGD;
 16. uresničuje naloge, ki so dogovorjene na nivoju GZ, regije in GZS;
 17. uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov PGD ter naloge, ki mu jih naloži občni zbor.

 

28. člen

(komisije in odbori)

(1) Upravni odbor lahko za izvajanje nekaterih nalog imenuje komisije oziroma odbore.

(2) Upravni odbor imenuje naslednje stalne komisije:

 1. Mladinsko komisijo;
 2. Komisijo za članice;
 3. Komisijo za veterane;
 4. Komisijo za priznanja in odlikovanja.

(3) Komisije upravnega odbora štejejo 3 člane. Predsedniki komisij so praviloma člani upravnega odbora.

 

6.3. Poveljstvo

 

29. člen

(splošno)

(1) Poveljstvo je strokovno-operativni organ, ki pomaga poveljniku PGD pri vodenju in opravljanju strokovno-operativnih nalog. Delo poveljstva vodi poveljnik PGD.

(2) Poveljstvo ima 5 članov. Sestavljajo ga: poveljnik PGD, namestnik poveljnika PGD, podpoveljnik/a vodje desetin in orodjar. Predlog kandidatov za člane poveljstva pripravi kandidat za poveljnika in ga predloži kandidacijski komisiji, ki ga predloži občnemu zboru v izvolitev.

(3) Seje poveljstva sklicuje poveljnik PGD po potrebi, na pobudo članov poveljstva ali upravnega odbora, najmanj pa vsako četrtletje.

(4) Poveljstvo sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica njegovih članov, odloča pa z večino glasov prisotnih članov.

(5) Za svoje delo je poveljstvo odgovorno upravnemu odboru in občnemu zboru.

 

30. člen

(naloge poveljstva)

(1) Poveljnik PGD in člani poveljstva opravljajo naloge v skladu s Pravili gasilske službe, Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev in tem Statutom.

(2) Poveljstvo opravlja predvsem naslednje naloge:

 1. skrbi za opremo, izobraževanje, usposabljanje in izvajanje operativnih nalog, ki izhajajo iz pogodbe za opravljanje obvezne lokalne javne gasilske službe;
 2. proučuje vzroke požarov in analizira delo gasilske enote pri intervencijah;
 3. izvoli podpoveljnike;
 4. izvaja sklepe občnega zbora PGD s področja operative;
 5. pripravi letno poročilo o delovanju operative v PGD;
 6. skrbi za izpolnjevanje programa dela PGD;
 7. pripravlja strokovne podlage za predloge programa dela;
 8. uresničuje naloge, ki so dogovorjene na nivoju GZ, regije in GZS;
 9. uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov PGD ter naloge, ki mu jih naloži občni zbor iz področja operative.

 

6.4. Nadzorni odbor

 

31. člen

(sestava in naloge)

(1) Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje PGD, izvajanje sklepov občnega zbora ter nadzira zakonitost poslovanja PGD.

(2) Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih na predlog kandidacijske komisije izvoli občni zbor. Predsednik sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red.

(3) Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani odbora. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov nadzornega odbora.

(4) Nadzorni odbor nadzira zakonitost poslovanja tako, da:

 1. prisostvuje sejam upravnega odbora;
 2. spremlja izvajanje sklepov občnega zbora;
 3. redno spremlja finančno in materialno poslovanje PGD;
 4. pregleda letno poročilo PGD pred obravnavanjem na občnem zboru;
 5. opravlja nadzor nad delovanjem PGD in izvajanjem nalog, ki jih nalaga ZGas in drugi predpisi;
 6. opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem PGD in še zlasti ugotavlja ali so poslovne knjige vodene primerno ter ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje delovanja PGD oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti PGD.

(5) Člani nadzornega odbora imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov PGD.

(6) O svojem delu in ugotovitvah nadzorni odbor pripravi poročilo za občni zbor.

(7) Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren občnemu zboru.

 

6.5. Disciplinska komisija

 

32. člen

(sestava in naloge)

(1) Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli občni zbor.

(2) Disciplinska komisija odloča o izključitvah, disciplinskih prekrških in sporih med člani društva ter izreka ukrepe. Veljavno sklepa v senatu treh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov.

(3) Disciplinska komisija je za svoje delovanje odgovorna občnemu zboru.

 

33. člen

(disciplinske kršitve in disciplinski ukrepi)

(1) Kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so:

 • kršitev določb Statuta in drugih splošnih aktov PGD;
 • kršitev Kodeksa prostovoljnega gasilca;
 • nevestno opravljanje sprejetih zadolžitev in funkcij v PGD;
 • neizpolnjevanje sklepov organov PGD;
 • dejanja, ki škodujejo ugledu PGD.

(2) Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče disciplinska komisija PGD so:

 • ustni opomin;
 • pisni opomin;
 • izključitev iz PGD;
 • povračilo povzročene škode.

(3) Podrobnejše določbe o postopku pred Disciplinsko komisijo, opredelitev lažjih in težjih kršitev, povrnitev storjene škode, pravice do pritožbe in drugo ureja Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti v PGD.

 

6.6. Predsednik in poveljnik PGD

 

34. člen

(predsednik PGD)

(1) Predsednik PGD je zakoniti zastopnik PGD, vodi delo in predstavlja PGD. Predsednik PGD je predsednik upravnega odbora ter odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje PGD. Kadar je predsednik PGD odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik PGD ali od predsednika PGD pooblaščena oseba.

(2) Predsednika PGD izmed predlogov kandidacijske komisije izvoli občni zbor. Kandidat za predsednika PGD mora imeti strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje PGD, vsaj čin gasilec ter najmanj pet (5) let delovati v PGD kot član organov PGD.

(3) Predsednik PGD je v skladu s tem Statutom in pravnim redom Republike Slovenije odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje PGD.

(4) Predsednik PGD je dolžan zadržati sklep kateregakoli organa PGD, če meni, da je ta v nasprotju z veljavnim pravnim redom ali veljavnimi akti PGD. O zadržanju v roku osmih (8) dni obvesti organ, ki je sklep sprejel ter predsednika nadzornega odbora PGD.

(5) Predsednik PGD je za svoje delo odgovoren Upravnemu odboru in občnemu zboru.

 

35. člen

(poveljnik PGD)

(1) Poveljnik PGD je strokovno-operativni vodja PGD za izvajanje nalog gasilske službe in je za izvajanje nalog odgovoren v skladu s Pravili gasilske službe in Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Kadar je poveljnik PGD odsoten ali zadržan, ga nadomešča namestnik poveljnika PGD ali od poveljnika PGD pooblaščena oseba.

(2) Poveljnika PGD izmed predlogov kandidacijske komisije izvoli občni zbor PGD. Kandidat za poveljnika PGD mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi s področja gasilstva za opravljanje te funkcije.

(3) Poveljnik PGD je za svoje delo odgovoren Upravnemu odboru in občnemu zboru.

 

7. ZASTOPANJE PGD

 

36. člen

(zastopnik)

PGD zastopa predsednik PGD, ki v imenu PGD tudi sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katerimi PGD nastopa do svojih članov oziroma do drugih fizičnih in pravnih oseb.

 

 

8. PREMOŽENJE PGD, FINANČNO POSLOVANJE IN NADZOR

 

37. člen

(sredstva in vodenje poslovnih knjig)

(1) Sredstva PGD sestavljajo premoženje in prihodki.

(2) Namen uporabe sredstev za delovanje PGD in njegovih organov se določi z letnim finančnim načrtom.

(3) PGD vodi poslovne knjige na način in v obliki opredeljeni s Slovenskim računovodskim standardom za društva. Način in obliko vodenja poslovnih knjig opredeli PGD v pravilniku, ki ureja finančno materialno poslovanje.

(4) Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti oceno ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje delovanja PGD oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti PGD.

 

38. člen

(premoženje)

(1) Premoženje PGD sestavljajo nepremične in premične stvari, materialne pravice ter denarna sredstva.

(2) O nakupu oziroma prodaji premičnin odloča upravni odbor, o nakupu oziroma prodaji nepremičnin pa občni zbor.

 

39. člen

(prihodki)

(1) PGD pridobiva prihodke za svoje delovanje:

 1. iz proračuna lokalne skupnosti;
 2. iz sredstev požarne takse;
 3. iz sredstev odstopljene dohodnine fizičnih oseb;
 4. iz naslova materialnih pravic in dejavnosti PGD;
 5. z izvajanjem pridobitne dejavnosti iz 10. člena;
 6. z darili in volili fizičnih in pravnih oseb;
 7. s prispevki sponzorjev in donatorjev;
 8. s članarino.

(2) PGD se financira z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določa zakon. Vse pridobitne dejavnosti opravlja PGD le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev svojega delovanja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

(3) Če PGD pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev delovanja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene s tem Statutom.

 

40. člen

(letno poročilo)

(1) PGD za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju PGD. Letno poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja PGD.

(2) Letno poročilo sprejme občni zbor. Pred obravnavanjem na občnem zboru ga mora pregledati nadzorni odbor, ki mora opraviti notranji nadzor predvsem nad finančno materialnim poslovanjem PGD in ugotoviti, če so poslovne knjige primerno vodene in če so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje delovanja PGD oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti PGD.

 

 

9. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA

 

41. člen

(obveščanje javnosti)

(1) Delo PGD in njegovih organov je javno. Obveščanje članov PGD poteka preko sredstev javnega obveščanja, spletne strani in z možnostjo vpogleda v zapisnike organov PGD. Širša javnost se o delu PGD lahko seznani preko novinarskih konferenc, okroglih miz, povabila zainteresiranih na javne seje, spletne strani in udeležbe predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov PGD.

(2) Za zagotavljanje javnosti dela odgovarja predsednik PGD.

 

 

10. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA

 

42. člen

(postopek)

(1) Postopek za začetek sprememb ali dopolnitev Statuta oziroma za sprejem novega Statuta se začne na podlagi sklepa upravnega odbora. Upravni odbor v sklepu opredeli obseg sprememb in vprašanja, ki jih je treba proučiti. Za pripravo sprememb Statuta imenuje Upravni odbor delovno skupino, ki pripravi osnutek in ga predloži Upravnemu odboru.

(2) Upravni odbor osnutek sprememb Statuta posreduje članom PGD preko spletne strani PGD v javno obravnavo.

(3) Po končani javni obravnavi upravni odbor določi predlog sprememb ali dopolnitev oziroma predlog novega Statuta in ga predloži občnemu zboru v obravnavo in sprejem.

 

 

11. NAČIN PRENEHANJA PGD IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM

 

43.člen

(načini prenehanja in prenos premoženja)

(1) PGD preneha:

 1. po sklepu občnega zbora;
 2. zaradi spojitve ali pripojitve k drugemu društvu;
 3. zaradi stečaja;
 4. na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja;
 5. po samem zakonu.

(2) Po sklepu občnega zbora PGD preneha, če občni zbor sprejme sklep o prenehanju. Za tak sklep mora glasovati najmanj dve tretjini na občnem zboru navzočih članov PGD, ob pogoju, da je pri glasovanju navzočih najmanj polovica članov PGD z glasovalno pravico.

(3) Po samem zakonu PGD preneha, če dejansko preneha obstajati, oziroma če je bil v obdobju petih let dvakrat pravnomočno kaznovan za prekršek iz 3. točke prvega odstavka 52. člena Zdru-1.

(4) Prenehanje PGD v primerih iz 2. in 3. odstavka tega člena ugotovi pristojni organ z odločbo. V teh dveh primerih se premoženje PGD prenese na organizacijo, ki bo prevzela požarno območje PGD. Neporabljena proračunska sredstva se po poravnavi obveznosti vrnejo proračunu iz katerega so bila prejeta.

(5) PGD lahko sprejme tudi sklep o pripojitvi k drugemu društvu ali o spojitvi z drugimi društvi. V teh dveh primerih preide premoženje PGD na društvo h kateremu bi se PGD pripojilo oziroma na društvo, ki bi nastalo s spojitvijo z drugimi društvi.

 

 

12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

44.člen

(razveljavitev dosedanjega Statuta)

Z uveljavitvijo tega Statuta preneha veljati Statut PGD, ki je bil sprejet dne 15. februarja 2009. Z dnem uveljavitve tega Statuta prenehajo veljati določbe splošnih aktov PGD, ki so v nasprotju s tem Statutom.

 

45.člen

(uskladitev poslovanja s tem Statutom)

PGD mora v enem letu od uveljavitve tega Statuta uskladiti svoje veljavne akte, sprejeti potrebne splošne akte in uskladiti svoje poslovanje s tem Statutom.

 

46.člen

(začetek veljavnosti tega Statuta)

Ta Statut velja od dneva sprejetja na občnem zboru PGD dne 24. februarja 2013, uporabljati pa se ga začne, ko ga overi pristojni organ.

 

Predsednik PGD

Matija Nastran