Gasilci smo se prvič o novem gasilskem domu resno pričeli spogledovati v letu 2010. Razlog za to je bil nakup novega gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25 leto prej in količinsko povečanje zaščitne osebne opreme za gasilce ter tudi povečanje števila članov prostovoljnega društva.

Ko smo iskali lokacije v Selcih prav veliko možnosti nismo imeli. V bistvu so bile samo tri. Mlativnica nasproti šole, Štefanov vrt in parcela pri župnišču. Za to smo kaj kmalu izvedeli, da je namenjena za dom starejših občanov. Problem Mlativnice je bilo majhno zemljišče – dobrih 600 m in neposredna bližina glavne ceste. Štefanovega vrta najprej lastnica ni bila pripravljena prodati, nato pa je postavila ceno 90.000 EUR.

Ker nam je res pričelo zmanjkovati prostora, vozila ter zaščitna in reševalna oprema so se zaradi vlage vidno uničevali, imeli smo številne probleme z izvozi iz garaže, da ne omenim neprimernosti lege same stavbe zaradi ničnega prostora okoli gasilskega doma pa še bi lahko našteval smo se odločili, da resno pristopimo k temu, da zgradimo nov gasilski dom. Zato se je 7.11.2012 ustanovila komisija za izgradnjo novega gasilskega doma. Zaradi visoke cene Štefanovega vrta smo se najprej osredotočili na lokacijo Mlativnice.

Pravi premiki so se zgodili pomladi leta 2013, ko smo s strani Štefanovih – lastnice Marjete Potočnik prejeli klic, da so pripravljeni prodati parcelo. Spogajali smo se za ceno 45.000 EUR. Do konca leta smo uspešno zaključili nakup zemljišča za nov gasilski dom. Velikost zemljišča znaša 1150 m2. Del zemljišča (133 m2) je bila zazidljiva parcela, del (1033 m2) pa je bil sadovnjak. Za zemljišče je prostovoljno gasilsko društvo Selca odštelo 45.000,00 EUR. Sredstva smo v celoti zbrali z Vašo pomočjo – s prostovoljni prispevki ob raznašanju koledarjev in z našim prostovoljnim delom – organizacija raznih prireditev.

V letu 2014 so si člani gradbenega odbora v pomladanskih mesecih ogledali nove gasilske domove v bližnji in daljni okolici in sicer gasilke domove PGD Podnart, PGD Primskovo, PGD Stražišče, PGD Begunje pri Cerknici, PGD Dekani in PGD Pobegi – Čežarji. Vsi našteti domovi so bili takrat novi, ali pa so bili pred kratkim prenovljeni. Na podlagi videnega se je izdelal osnutek gasilskega doma, ki bi popolnoma ustrezal vsem potrebam in željam za nadaljnji razvoj in obstoj prostovoljnega gasilskega društva Selca. Glede na osnutek se je izvedlo povpraševanje pri desetih arhitekturnih birojih. Šest jih je oddalo ponudbo za izdelavo načrtov. Med iskanjem primernega izvajalca načrtov (cena, storitve) za nov gasilski dom so se člani UO, NO in Poveljstva soglasno odločili za podjetje BIRO NATURA, arhitekturno projektiranje, tehnično svetovanje in izvajalski inženiring, d.o.o. Za izdelavo idejne zasnove IDZ, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD in projekta za izvedbo PZI je prostovoljno gasilsko društvo Selca podpisalo pogodbo v višini 20.130,00 EUR z DDV.

Konec leta 2014 je občinsko gasilsko poveljstvo občine Železniki sprejelo plan razvoja gasilstva v občini Železniki za obdobje od leta 2015 do 2020. Po tem planu je za nov gasilski dom v Selcih namenjeno 200.000 EUR. Ta sredstva namensko za razvoj gasilstva krije občina Železniki.

V letu 2015 se je naredila idejna zasnova novega gasilskega doma. Prvič smo jo prikazali na občnem zboru gasilskega društva. Kasneje smo jo pokazili še sosedom in ostali zainteresirani javnosti. Prav tako smo jo predstavli članicam in članom Krajevne skupnosti Selca in podžupanu občine Železniki g. Mateju Šubicu. Člani gradbenega odbora so pozorno spremljali nastajanje projektne dokumentacije. Do konca leta je bila projektna dokumentacija izdelana.

Leto 2016 je končno prineslo sprejetje spremembe občinskega prostorskega načrta občine Železniki. S tem se je spremenila tudi namembnosti zemljišča, ki je v celoti postalo zazidljivo.

Takoj po spremembi namembnosti zemljišča smo skupaj s projektantom pristopili k izdelavi celotne projektne dokumentacije. PGD in PZI sta bila izdelana v začetku meseca oktobra.

Prav tako smo v začetku oktobra izvedeli, da je na EKO Skladu objavljen javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena. Gasilci smo skupaj z občino Železniki preverili možnosti kandidiranja na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev. Ker gre za gradnjo »skoraj nič energijske hiše« smo se gasilci in župan dobili s predstavniki EKO sklada in jim predstavili projekt gradnje gasilskega doma v Selcih. Na EKO Skladu so nam potrdili možnost kandidiranja za nepovratna sredstva v višini več kot 110.000 EUR pod pogoji, ki jih zahteva razpis. Gasilci smo te pogoje sprejeli in zaradi pridobitve nepovratnih sredstev EKO Sklada pri projektantu naročili popravke projektne dokumentacije.

Takoj po novem letu 2017 smo na občini Železniki sestankovali na temo gradnje novega gasilskega doma. Skupaj smo pregledali popise del, saj je bila projektna dokumentacija bolj ali manj zaključena. Po teh popisih je bila vrednost del 470.000 EUR. Nato smo dobili še popise del za gasilski dom, ki bi bil izveden in sofinanciran s strani EKO sklada. Vrednost popisa po teh delih je močno poskočila in je znašala 680.000 EUR. Tukaj moram poudariti, da bi samo ogrevanje za EKO gasilski dom stalo nekaj manj kot 120.000 EUR. Številke smo predstavili tudi občini. Kljub visoki končni ceni smo pridobili ponudbe od potencialnih izvajalcev. Najcenejši bi nam glede na popis EKO gasilski dom na ključ naredil za 520.000 EUR z DDV. Toliko sredstev društvo v dveh letih ni bilo sposobno zbrati. Zato se je gradbeni odbor, nato pa še UO soglasno odločil, da se gasilski dom ne bo gradil s sredstvi EKO sklada ampak da bomo nov gasilski dom zgradili sami. Tako odločitev smo predstavili tudi županu in ostalim na občini Železniki, ki so se z odločitvijo strinjali. Takrat smo izvedeli tudi, da bomo 70.000 EUR za nov dom s strani občine dobili v letu 2017, 130.000 EUR pa v letu 2018.

V februarju 2017 je Elektro Gorenjska po vasi polagala 20 kV daljnovod v tla. Izkoristili smo priložnost ter se z Elektro Gorenjsko, KS Selca in upravljavcem vodovoda Vilkom Bercetom domenili, da se istočasno v tla položi še vodovodna cev. Od Adamovega kozolca do parcele smo kopali sami. Bager je brezplačno posodil Blaž Pohleven. Z izkopom smo pričeli 30. marca 2017. V dobrih sto dolžinskih metrov izkopa smo dali cevi za fekalno kanalizacijo in vodovod, zadnjih 30 metrov pa smo položili še meteorno kanalizacijo in jo priključili v obstoječ meteorni vod. Z veliko prostovoljnih ur dela – 132 se jih je nabralo, smo v 10 dneh na parcelo pripeljali vse komunalne priključke.

Glede na pridobljene ponudbe smo prišli do spoznanja, da nas lesen objekt na koncu, pod črto stane manj kot objekt klasične gradnje – beton, opeka. Zato se je tako gradbeni, kot tudi UO soglasno odločil, da bo konstrukcija novega gasilskega doma v Selcih zgrajena iz križno lepljenega lesa. Prednost take konstrukcije je tudi hitrost gradnje. Tudi to novico smo na sestanku sporočili na občini Železniki. Moram reči, da so nas na začetku gledali »malo« čudno, tako kot tudi večina ljudi s katerimi smo govorili. A odločitev je padla zato smo pričeli s pogovori s podjetjem CBD d.o.o. iz Ljubljane, ki izdeluje načrte za križno lepljene konstrukcije in jih iz Avstrije uvaža v Slovenijo.

Vzporedno s tem je projektant pridobival soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki smo ga dobili 22.6.2017.

Tudi med počitnicami smo bili dejavni, saj smo skupaj z občino pripravljali razpis za gradnjo lesenega dela novega gasilskega doma. Razpis je bil objavljen 7. septembra, 18. septembra 2017 pa je bilo javno odpiranje ponudb. Za izvajalca je bil izbran Blaž Pohleven s.p.

Z izkopom smo začeli v petek, 13.10.2017. Izkopanega je bilo 1.119 m3 zemlje. Nasutega je bilo 654 m3 vodnega peska, 130 m3 peska iz studenske grape in 104 m3 finega peska za pod temeljno ploščo.

Kako smo delali naprej ste videli na projekciji. Kar smo lahko smo naredili sami.

Pa še malo številk glede gradnje: Za temeljno ploščo in oporni zid smo porabili 6 ton železa in vlili 99 m3 betona. V leseni konstrukciji je 177 m3 križno lepljenega lesa, lepljenih nosilcev (vmesne lege, stebri v garaži, konzolni nastavki kapnih leg) je 17,3 m3, ostrešje (brez vmesnih leg) je 12,5 m3 lesa. Vsega skupaj je na objektu 206,8 m3 lesa.

Do danes smo naredili 1.895 prostovoljnih ur dela.

Vsi dosedanji stroški novega gasilskega doma do danes znašajo 332.358,95 EUR. Od tega je občina prispevala 199.764,38 EUR. Stroški dejanske gradnje pa do danes znašajo 251.594,64 EUR.

Cilj gasilcev je, da se v nov dom preselimo oktobra ali najkasneje novembra oz. pred naslednjo zimo.

Denar za nov gasilski dom namensko zbiramo od leta 2012. Veliko sredstev smo zbrali z lastnim delom (prireditve, razna dela,…), veliko tudi s prostovoljnimi prispevki vas vaščanov in z donacijami podjetij. Nabirka, ki smo jo izvedli konec leta 2017 je lepo uspela. Zadnji les smo pobrali pred dvema tednoma. To je tudi razlog, da še nismo poslali zahvale po domovih. Danes je rezultat nabirke znan. Skupaj ste prispevali 36.491 EUR.

Da pa ne boste rekli da samo »fehtamo« denar okoli naj dodamo, da smo v začetku aprila 2018 pričeli tudi s sajenjem sadik na Hrastniku. Posadili bomo cca 5000 sadik bukve, borovca, javorja, smreke in hrasta. S sajenjem si bomo še na tak način prislužili nekaj finančnih sredstev za nadaljevanje gradnje. Sadili bomo tudi ta vikend in če se nam želi kdo pridružit je lepo povabljen.

Na tem mestu se vsem, ki ste nas pri nabirki podprli in ste prispevali za nov gasilski dom najlepše zahvaljujem. Gasilci se zavedamo, da brez vaših prostovoljnih prispevkov gasilskega doma sami ne bi mogli zgraditi v zglednem času.